آلبوم دوارنشی احمد مرادی

                          

  آلبوم دوارنشی  

 اولین آ لبوم که به زبان کردی جنوب ایلام

 1.                                                                                    اثر چو              
 2.                                                                                     سوز سردوه         
 3.                                                       دوارنشی
 4.                                                        پری زایه
 5.                                                        کنی  آووان                       
 6.                                                          آمان 
 7.                                                      گلزاران – قلایی
 8.                                                          وره جرگم هل  ببرن

 1.     .                 آهنگ لری  براساس آهنگ بزران
 2.                                        بزران  لری
 3. .                                     شیرین شیرینه
 4. .                                     –آهنگ جاران
 5.                                   گل نازارم  مریم
 6. .                                   شو من گی -لری
 7. ..                                آهنگ عروس و دوما
 8. .                                           ای هوار   
 9.                       آهنگ شاد دنگ ناقوس